Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), jesteśmy zobligowani poinformować osoby fizyczne, których dane przetwarzamy o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych, niezależnie od źródła pozyskania danych: czy to bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy też z innych źródeł publicznych, takich jak np.:

 • Centralna Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). 
 • Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • Krajowy Rejestr Długów (KRD),
 • Pracodawcy osoby, np. w związku z realizacją procesu ofertowania, kupna/sprzedaży, dostawy itp..

Przetwarzamy wyłącznie podstawowe kategorie danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i/lub dodatkowe, urzędowe dane identyfikacyjne: NIP, Regon.
Administratorem Państwa danych jest:

HURT-TEL Sp. z o.o.,
z siedzibą w (62-025) Kostrzyn, ul. Wrzesińska 9C,
NIP: 7831000986, Regon: 630247655,
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy KRS: 0000019500Z

Z Administratorem można się skontaktować:

 •  pisemnie, wysyłając korespondencję na adres:

HURT-TEL Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 9C, 62-025 Kostrzyn

 • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:

  1. wyrażona przez Państwa dobrowolna zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust.1Lit. A RODO),
  2. konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), bądź wykonywaniem złożonego zamówienia. Realizacja usługi sprzedaży  (zapytanie / oferta / zamówienie / kupno / sprzedaż / dostawa itp.),wymaga współpracy z producentem/dostawcą towaru,  dostawcą usług transportowych itp.
  3. wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust.1lit. C RODO),
  4. konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. D RODO). W naszym przypadku odnosi się to do obsługi płatności, ewentualnych reklamacji, działań windykacyjnych itp.

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie , w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak: otrzymane zamówienia, zapytania handlowe, oferty handlowe, warunki dostaw itp.
Państwa dane mogą być przekazywane: pracownikom i podwykonawcom HURT-TEL Sp.z o.o.o. (np.: producenci/dostawcy towarów, firmy kurierskie i transportowe świadczące usługi na naszą rzecz, kancelarie prawnicze), o ile jest to niezbędne dla realizacji zamówień, zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania
Nie przetwarzamy szczególnych (drażliwych) kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących w szczególności  wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:

  1. dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. usunięcia Państwa danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. przeniesienia Państwa danych osobowych,

jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z nami, opisany powyżej.
Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

HURT-TEL Sp. z o.o

Szukaj w ofercie